Hmong Hymns: Lub Xyoo Tshiab Ncig Los Txog

Here's a New Years song that we all can practice. Below is the lyrics and music to download.


Lub Xyoo Tshiab Ncig Los Txog

 

Lyrics:

Lub xyoo tshiab ncig los txog lawm

Peb Hmoob sawvdaws tuav tes mus, txais lub xyoo tshiab no

Nco txog Vajtswv tus muaj kev hlub

Hlub tej hlob cov yau lhub sawvdaws puv niaj puv xyoo

 

Peb cov ntseeg peb zoo siab tshaj

Sib hlub sib pab thiaj koom tau ua ib pab ib pawg

Zoo li peb Txiv uas muaj hwjchim...

Nws pub peb nyob thajyeeb

Ua cov ntseeg nplooj siab kaj lug

 

* Muaj Vajtswv txog cai los nres

Peb thiaj ua lub neej nyob ib xyoo dhau ib xyoo

Cov ntseeg lub neej...

txawv txheej laus txheej thaum ntau ntau

Yog vim peb niaj hnub kawm Vajtswv lus

 

Txawm peb txawm vam meej npaum cas

Ntshe yuav nco txog Vajtswv tus uas lub siab zoo

Tej koob uas peb tau txais los...

nco ntsu ntsoov rau nruab siab

Tias yog Vajtswv tib leeg muab

 

Music Download:

Music with solo

Music without solo

 

Let me know what you think of it? Hope you enjoy and God bless!

 

 

 

Views: 674

Comment

You need to be a member of Hmong American Baptist Church to add comments!

Join Hmong American Baptist Church

© 2020   Created by Vong Lee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service